Studentengasjement for økonomer

  • Engasjement
  • Oslo

Nettside Finansdepartementet

Frist: 30. september

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvar for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr tre til fem lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2022 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger som understøtter avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tett faglig og sosial oppfølging.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater.

Informasjon om avdelingene- hvem ser vi etter?

Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Skatteøkonomisk avdeling, Finansavdelingen eller Økonomiavdelingen.

Skatteøkonomisk avdeling (SØ) har ansvaret for arbeidet med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene i statsbudsjettet. Avdelingen analyserer struktur-, konkurranse- og næringspolitiske spørsmål i den økonomiske politikken, inkludert petroleumsøkonomi, og virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken. Avdelingen har ansvar for økonomiske analyser av inntektsfordelingen.

Til denne avdelingen søkes 1–2 studenter med gode kunnskaper særlig innenfor mikroøkonomi og økonometri. Erfaring med STATA kan være en fordel.

Finansavdelingen (FA) samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk.

Til denne avdelingen søkes studenter med kunnskap om samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser og interesse for samfunnsspørsmål.

Økonomiavdelingen (ØA) overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder statsbudsjettet og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med økonomiske prognoser, arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid. Avdelingen er også tett involvert i arbeidet med regjeringens økonomiske krisehåndtering i forbindelse med pandemien.

Til denne avdelingen søkes to studenter som liker databehandling og programmering og har kompetanse innenfor makroøkonomi og økonometri. Kunnskaper om programmering i R, EViews, Matlab eller Python er en fordel, og vil tillegges særlig vekt for ett av engasjementene.

Annet

Søknadsfrist for engasjementene er 30.september 2021.

Søknaden merkes med referansenummer 21/21.

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen. Studentene bes også om å prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Kontakt

Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

Skatteøkonomisk avdeling: førstekonsulent Oscar Mørch-Lampe, tlf.22 24 45 56, e-post: Oscar.Morch-Lampe@fin.dep.no

Finansavdelingen: seniorrådgiver Jarle Aarbakke Tollaksen, tlf. 22 24 43 83, e-post: Jarle-Aarbakke.Tollaksen@fin.dep.no

Økonomiavdelingen: seniorrådgiver Iver Vikøren, tlf. 22 24 45 17, e-post: Iver-Berge.Vikoren@fin.dep.no

To apply for this job please visit www.jobbnorge.no.